TEMA 1

Fundamentet i vores retssystem

I dette tema kommer eleverne igennem grundpillerne i vores samfund, med forklaring af:

 • Demokrati og Grundloven
 • Magtens tredeling
 • Retssikkerhed og åbenhed ved domstolene

Med følgende opgaver kan eleverne:

 • Diskutere sammenhæng mellem demokrati, retsstat og retssikkerhed.
 • Identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger

1. Opgaver ift. 'Demokrati og Grundloven'

1.1 Undersøg sammenhængen mellem demokrati, rettigheder og love

Lad eleverne læse enkelte passager i Grundloven to og to eller i grupper. Ord, som er nødvendige for at forstå sammenhængen, og som ikke er eleverne bekendt, gennemgås inden læsning. Alternativt kan eleverne selv slå ord op, som er nødvendige for at forstå sammenhængen.

 • Lad eleverne læse kapitel 1. De har lært, at den lovgivende magt ligger hos Folketinget og at den udøvende magt ligger hos regeringen og politiet. I Grundloven er kongen nævnt som en del af den lovgivende magt og er alene nævnt som den udøvende magt. Lad eleverne reflektere over, hvordan det kan være.
 • Lad eleverne læse kapitel 8 eller uddrag heraf. Lad dem notere hvilke rettigheder man som borger i Danmark har. Lad efterfølgende hver gruppe fremlægge, hvad de er kommet frem til.

1.2 Undersøg forskellige politiske partiers retspolitik

Del eleverne i grupper og tildel hver gruppe et politisk parti. Sørg for at de partier, der tildeles eleverne gør, at klassen er bredt politisk repræsenteret.

 • Lad eleverne undersøge deres partis retspolitik. Lad dem bruge Folketinget.dk og deres partis hjemmeside.
 • Lad eleverne fremlægge deres partis holdninger. Imens én gruppe fremlægger, skal de andre grupper notere ligheder og forskelle ift. det parti, de selv repræsenterer.

2. Opgaver ift. ‘Magtens tredeling’

2.1 Opgave til besvarelse individuelt, to og to eller i grupper

Spørgsmål til eleverne

 • Hvem vedtager lovene i Danmark?
 • Hvem sørger for, at lovene bliver ført ud i livet og overholdt?
 • Hvem vurderer, om lovene er overtrådt?
 • Forklar, hvad det vil sige, at magten er tredelt i Danmark.
 • Hvilken betydning har dette?
 • Hvad er forskellene på magtens fordeling i et diktatur og et demokrati? (søg svaret på nettet)
 • Hvornår brydes magtens tredeling?

Tema 1, opgave 21 – Download til eleverne

2.2 Læs og opsummer – minksagen

I efteråret 2020 oplyste Statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde, at regeringen på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, havde besluttet, at alle mink på de danske minkfarme skulle aflives, fordi der var en risiko for smitte med muteret COVID-19. Efterfølgende kom det frem, at ordren var ulovlig. Flere har kaldt det et brud på Grundloven.

Følgende tre artikler omhandler minksagen:

 1. Tidslinje: Sådan gik Danmark fra mink-eventyr til corona-mareridt på under 100 år
 2. Rigspolitiet fik at vide, at masseaflivning var ulovlig: Skjulte det for minkavlere
 3. Mette Frederiksen: Mogens Jensen har ansvaret for håndteringen af mink-sag
 4. Link til nyhed om Minkkommissionens rapport

Del eleverne op i grupper og lad en tredjedel af grupperne læse artikel 1, en tredjedel læse artikel 2 og en tredjedel læse artikel 3. Bed grupperne om at notere det vigtigste i den artikel, som de har læst (alle noterer). Herefter går eleverne sammen tre og tre. De tre elever har læst hver deres artikel og skiftes til at opsummere det vigtigste fra deres artikel.

Tema 1, opgave 21 – Download til eleverne

3. Opgave - Retssikkerhed og åbenhed ved domstolene

3.1 Opgave – COP15-sagen

Beskrivelse af sagen:
Politiet tilbageholder i forbindelse med klimatopmødet (COP15) i København i december 2009 knap 2.000 personer. Det gav anledning til stor diskussion. Politiet satte nemlig de anholdte i såkaldt “futtog” på asfalten i op til tre timer. Byretten og senere landsretten afgjorde, at cirka 300 af de anholdte var blevet tilbageholdt, uden det var lovligt. Samtidig afgjorde de, at der havde været tale om en nedværdigende behandling. COP15-sagen var en afvejning mellem, hvad politiet har ret til, og hvad man som borger har ret til. Politiet handlede efter den såkaldte lømmelpakke, mens demonstranterne forholdt sig til § 77 om ytringsfrihed i Grundloven.

Eleverne skal i denne opgave forholde sig til retfærdighedsbegrebet ud fra nogle af de forhold, man tager for givet i en retsstat, som f.eks. at man ikke bare kan blive anholdt uden at have brudt loven, at man har lov til at ytre sig, at man bliver beskyttet mod overgreb osv.

Lad eleverne læse § 77 i Grundloven og artiklen ”Ryk direkte i fængsel med lømmelpakken” to og to. Efterfølgende opsamling, hvor eleverne har mulighed for at reflektere over, om det er helt klart, hvad demonstrerendes rettigheder er.

Del eleverne i grupper eller lad dem arbejde to og to med følgende materiale:

Eleverne skal læse/se:

Spørgsmål til diskussion blandt eleverne

 • Hvordan er dette et eksempel på magtens tredeling?
 • Diskuter, hvad man som borger har ret til ifølge Grundloven?
 • Hvilke muligheder gav lømmelpakken politiet?
 • På hvilke måder er retssikkerhed på spil i sagen om COP15-demonstranterne?

Tema 1, opgave 31 – Download til eleverne